Privacy statement

INLEIDING

Nieuwe AVG wet

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door deze wet, de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) genoemd, wordt de verwerking van persoonsgegevens nog meer gereguleerd. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling, omdat wij zorgvuldig met uw gegevens willen omgaan.

Toepasselijkheid

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in AVG. 

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welke doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. 

In dit “privacy statement” leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u akkoord bent met dit privacy statement, geeft u expliciet toestemming voor het gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens volgens artikel 6:1a, van het AVG wet.

“Privacy Statement”

Wij willen u hiermee informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Flexoclean Engineering BV wil transparant en open zijn, omdat wij een kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan. Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Flexoclean Engineering BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Moment van ontvangst persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en uw gegevens die af te leiden zijn van sociale media. Hierdoor kunnen we gerichte en relevantie informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor Flexoclean Engineering BV. Hierbij trachten wij natuurlijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses. 

Hieronder vindt u nog een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW en KvK gegevens (indien van toepassing)

Ons privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Flexoclean Engineering BV en daarmee ook de website van de organisatie, nl. www.flexoclean.nl. Dit privacy statement hoort mede bij onze website.

Grondslagen verwerken persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw 

gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere;

 • Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien onze (relatie)dossier.
 • U kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en kunnen vragen om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
 • U kunnen informeren t.b.v. algehele trends in de voor u relevante branche.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan de financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de support afdeling en onze website.
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Web statistieken kunnen bijhouden (en het delen via sociale media kunnen faciliteren).
 • Nieuwe relaties kunnen werven.
 • Interne en externe controle kunnen laten uitoefenen op onze diensten. 

Het gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Flexoclean Engineering BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan de wettelijke voorschriften van waarborging op het gebied van privacy en beveiliging. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we niet deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard om het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. 

Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd of vernietigd. 

Uw rechten m.b.t. persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens, nl;

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekend dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door Flexoclean Engineering BV van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant. 
 3. U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Flexoclean Engineering BV in algemene zin, zowel Flexoclean Engineering BV als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet, zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. 

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Gegevens website

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. 

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Flexoclean Engineering BV omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Flexoclean Engineering BV

T.a.v. S. Cansiz-Cakir
Bliek 8

4941 SG Raamsdonksveer

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: s.cansiz@flexoclean.nl